Home

Legea 30/2021

Legea 30/2016 pentru ratificarea Conventiei Consiliului

Ordinul 30/2016 ( privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 Asistenţă tehnică descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 30/2016 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 2011 şi semnată de România la 27 iunie 2014, ratificată prin Legea nr. 30/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 25 martie 2016. ART. 18 La data de 1 septembrie 2016 va intra în vigoare Acordul dintre România şi Republica Albania î În țara noastră, prin ratificarea Convenției de la Istanbul (Legea nr.30/2016) au fost întărite garanțiile privind respectarea drepturilor fundamentale ale femeilor și prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice iar, în prezent, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și.

Convenţia CE privind prevenirea şi combaterea violenţei

Ordinul 30/2016 Legislatie gratuit

Dosar 4235/30/2016 din 07.06.2016 - Tribunalul Timiș, obiect infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), categorie Penal, stadiul Fon Decizia nr. 30/2016. Dosar nr. 799/54/2015. Şedinţa publică din 19 ianuarie 2016. din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Or, se arată, decizia prin care contestatoarea a fost sancţionată disciplinar cu avertisment scris (şi care a stat la baza emiterii deciziei de. Reglementari | noiembrie, 30 2016 Legea 23/2014 - Lege pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie publicată în M.O. 184/14.03.201

Legea 30/2016 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011 HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/201 c) din Legea nr. 217/2003, excepție ce formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 925D/2017, a aplicat direct, în temeiul art. 20 din Constituție, prevederile Convenției de la Istanbul, ratificată de România prin Legea nr. 30/2016, considerând că este îndeplinită condiția conviețuirii, deoarece art. 3 lit Summary: H.R.34 — 114th Congress (2015-2016) All Information (Except Text) Listen to this page. There are 4 summaries for H.R.34. Public Law (12/13/2016) House agreed to Senate amendment with amendment (11/30/2016) Passed House without amendment (01/07/2015) Introduced in House (01/06/2015) Bill summaries are authored by CRS PL-x nr. 30/2016. Sunteţi aici: Prima pagină > Urmarirea procesului legislativ > PL-x 30/2016

OUG 30/2016 Legislatie gratuit

Summary: S.3183 — 114th Congress (2015-2016) All Information (Except Text) Listen to this page. There are 5 summaries for S.3183. Public Law (12/14/2016) Passed House without amendment (12/07/2016) Passed Senate amended (11/30/2016) Reported to Senate with amendment (s) (09/27/2016) Introduced in Senate (07/13/2016) Bill summaries are. LEGEA COMO CUP, Maslianico. 52 likes. Torneo di calciott Or, art.3 (Definiții) lit.b) din Convenția din 11 mai 2011 a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, ratificată de România prin Legea nr.30/2016, Convenție ce reprezintă un veritabil tratat privind drepturile omului, prevede că violenţa domestică înseamnă. Reglementare: art.322 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.1.165/2009 11 iulie 2016 Formular 010 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea. iunie 30, 2016 ANCPI Transparență decizională ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea Normelor de timp pentru operatiunile necesare realizarii lucrarilor de specialitate in cadrul Centrului National de Cartografie

8252/30/2016, în temeiul art. 175 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raportul de constatare a îndeplinirii obliga țiilor de plat ă asumate de debitorul SC Fravins SRL prin planul de reorganizare confirmat prin Sentin ţa civil ă nr În M. Of. nr. 1025 din 20 decembrie 2016, a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 30 din 17 octombrie 2016 referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 1.134/88/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept.. 8252/30/2016, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribu ţiilor în procedura de reorganizare conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Fravins SRL, astfel întocmit, în anex ă, în num ăr de 3 (trei) file Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil face o precizare utilă, anume că, dacă legea nu prevede altfel, dispoziţiile art. 1.734 din Codul civil se aplică şi drepturilor de preempţiune. izvorâte din contracte încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil 8. Prin Încheierea din 29 iunie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 8.717/30/2016, Tribunalul Timiș - Secția de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Mar 30, 2016. True Hose Push 2016 . Mar 30, 2016. A hose with low kink, low nozzle whip, appropriate weight, proper friction loss vs. water velocity for flow. A robust construction to combat thermal and mechanical insult on the fire ground and attain a service life of 10 years with no elongation or delamination issues. The diameter on the hose. Pensionarea anticipată la bărbați se poate face înainte ca persoana care solicită acest lucru să împlinească vârsta standard de pensionare. Totuși există anumite anumite condiții și se aplică o penalizare, conform legislației în vigoare. Modificările de ultim moment ale legislativului au schimbat de curând modul de calculare al pensiei anticipate, de aceea vă punem la May 30, 2016 bogdan petrache No comments. Potrivit art. 185 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai. Nov 30 2016. Container. Obligatia de reevaluare Baza legala care reglementeaza operatiunile de fuziune este in principal prevazuta de Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, care stabileste ca fuziunea reprezinta operatiunea prin care una sau mai multe societati isi unesc patrimoniul intr-o.

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul

Or, articolul 3 (Definiţii) litera b din Convenţia din 11 mai 2011 a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, ratificată de România prin Legea nr. 30/2016, Convenţie ce reprezintă un veritabil tratat privind drepturile omului, prevede că 'violenţa domestică. adăugată depuse în condiţiile titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 394 din 24 mai 2016) 3 2016, prin Legea nr. 30/2016 reflectând atât intenția statului de a combate toate formele de violență împotriva femeilor și pentru a diminua încălcarea drepturilor omului, precum și pentru a pune capăt violenței în familie, o realitate socială care persistă încă în societatea românească. În acest context Hotărârea nr. 30/2016 Municipiului Buzău în ședința din data de 25 februarie , cu respectarea prevederilor art.45, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ,republicată și actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, - abțineri, și - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în. sâmbătă, ianuarie 30, 2016 Legea nr.223/2015-pensii militare In Parlament incepe batalia pentru modificarea art. 40 al OUG nr.57/2015 privind pensiile militar

Author detoatepentrutoti2016 Posted on November 30, 2016 Leave a comment on Rugaciunea lui Iisus pentru ucenicii sai Legea karmei. Author detoatepentrutoti2016 Posted on November 30, 2016 Leave a comment on Legea karmei Transcederea karmei iunie 30, 2016 la 16:28 Buna ziua, In situatia unui debitor, aflat in executare silita, dupa vinderea imobilului cu destinatie de locuinta, mai precis art. 8 alin. 5 din Legea nr. 77/2016, dupa stingerea datoriei prin aplicarea uneia dintre cele doua cai, acel debitor mai poate cere despagibire pentru valoarea popririlor din veniturile. Dosar nr. 3555/30/2016 aflat pe rolul Tribunalul Timis. Partile, obiectul, termenele de judecata si solutia pronuntata in dosarul 3555/30/201 miercuri, noiembrie 30, 2016. 52 comments. Legea nr. 2/2017. Pensii fără CASS de la 01 02 2017. Pensii impozitate cu 16% după deducerea sumei de 2000 lei; Draftul propus pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 59/2017(pe surse c) din Legea nr. 217/2003 contravine dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Constitutie, prin raportare la art. 3 lit. b) din Conventia din 11 mai 2011 a Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/2016

Legislație națională - Violență Domestică » Agenția

În anul 2014, România a semnat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, iar în 2016 a fost cel de-al 14-lea stat care a ratificat Convenția prin Legea 30/2016, această etapă marcând începutul unui proces de reformă legislativă prin care s-a realizat armonizarea actelor normative incidente în domeniu. Informații de interes public - Legea 544 / 2001 Rapoarte privind aplicarea Legii 544 / 2001 Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/200 Legea pentru modificarea art. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţie referitoare la statul de drept şi la respectarea Constituţiei şi a legilor, precum şi art. 20 alin. ratificată de România prin Legea nr. 30/2016, care stabilesc că părţile se vor. 4. 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena. 5. 781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 18koa, Toki-araubidearen arloan indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onartzen duena. 6. 27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzkoa

Dosar nr. 5520/30/2016 aflat pe rolul Tribunalul Timis. Partile, obiectul, termenele de judecata si solutia pronuntata in dosarul 5520/30/201 201 James Record Rd SW Huntsville AL 35824. Phone. (256) 772-8860. Visit Posted on mai 30, 2016, 8:24 am 3 mins Legea dării în plată va fi modificată printr-o ordonanță de urgență, care urmărește să lămurească situația impozitelor de plată, la efectuarea transferului imobilului către bancă, a anunțat, sâmbătă, ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu

Comentariu de OMDC on martie 30, 2016 21:10 Si totusi, am fost in doua localuri in week-end (restaurant si cafenea) - surpriza! Chelnerii nu cunosc legea si aplica regula dupa ureche a patronilor: tigara electronica este interzisa, fumati afara sau la terasa Biennial Began with: January 2009 (111th Congress). Title varies. Description based on: January 2009 (111th Congress); title from title screen (GPO website, viewed May 24, 2016). Latest issue consulted: January 2015 (114th Congress) (viewed August 01, 2016) Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, promulgată prin Decretul nr. 682/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 556 din 27 iulie 2015 (M.Of. nr. 556/2015).. În vigoare de la 01.01.2016. Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I. Dispoziţii generale. Art. 1. Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu. decembrie 30, 2016 Ilie ONU Lasă un comentariu Văzând Referatul de aprobare nr V.V.V. 6.943 din 12 decembrie 2016 al Serviciului de medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, vând în vedere prevederile art. 691 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi. Acest proiect este o acțiune strategică de susținere a autorităților administrației publice din România pentru adoptarea unei acțiuni coordonate în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, ratificată de România prin Legea nr.30/2016

Convenția de la Istanbul - Garanție pentru respectarea

 1. In baza art.2 din Legea nr. 233 din 2002, precum folosindu-ma si de drepturile inviolabile pe care mi le confera articolele 30 si 51 din Constitutia Romaniei, dar si pentru ca nu doresc sa incalc art. 264 Cod Penal, formulez Contestatie la expertiza pe care INSEMEX a efectuat-o in cazul Colectiv, deoarece materialele de proba folosite la.
 2. Pe lângă Kybalion, cu cele 7 principii hermetice ale sale, se foloseşte destul de des sistemul de 12 Legi Universale. Astăzi vom vedea cum putem folosi aceste Legi pentru a trăi o viaţă împlinită. 1. Conştientizează că suntem cu toţii unul - Legea Unităţii Divine. Atâta timp cât ne aflăm în acestă realitate.
 3. Lege aprobată de Guvern, trimisă de președintele Klaus Iohannis Curţii Constituţionale a României. Șeful statului a redactat o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, considerând că actul.
 4. June 30, 2016 Elena Savciuc No comments Inspectia muncii anunta printr-un mesaj publicat pe site ca datorita unor lucrari planificate de mentenanta, portalul pentru depunerea on-line a registrului general de evdenta a salariatilor in sistemul informatic ReGES va fi indisponibil temporar in data de 1 iulie 2016, in intervalul orar 14:00-15:00
 5. View the latest Premier League tables, form guides and season archives, on the official website of the Premier League
 6. ︱VOLUME 87 ︱ ISSUE 46 ︱ WEDNESDAY ︱ NOVEMBER 30, 2016︱ The EDM community's wub/hate relationship with the genre︱Page 8 CALENDAR..

Dosar 5862/30/2016/a1 din 13

 1. Buy Tracksuit LEGEA BALTIMORA Training Football Running Sports: Sports & Outdoors - Amazon.com FREE DELIVERY possible on eligible purchase
 2. 3rd Quarter. Disable moonphases. Some holidays and dates are color-coded: Red -Federal Holidays and Sundays. Gray -Typical Non-working Days. Black-Other Days. Local holidays are not listed. The year 1999 is a common year, with 365 days in total. Calendar type: Gregorian calendar
 3. Legea dării în plată: un formidabil truc publicitar! Gabriel-Andrei ŢECHERĂMarch 30, 2016 Legislative, Puncte de Vedere. P entru un ochi neantrenat, legea dării în plată este o binefacere pentru cei care și-au cumpărat o locuință pe credit, iar azi se află în dificultate financiară, și o mare înfrângere pentru.

Decizia CCR nr. 30/2016 - asupra sesizării de ..

 1. istrativ și fiscal în Dosarul nr. 1.134/88/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: Cum se interpretează și se aplică.
 2. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare. Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 434/31.10.2016, pronunțată de Tribunalul Timișoara în dosarul nr. 1698/30/2016, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 260/24.02.2017 a Curții de Apel Timiș (dosar nr. 1698/30/2016/a7
 3. Legea nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari În vigoare de la 11.03.2016 Articol unic. Legea nr. 230/2007. 5/30/2016 9:59:05 AM.
 4. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 30/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare; Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea 544 2001 pdf. Legea 554 2004 pdf. Legea 61 1991 pdf. Legea 62 2011 pdf. Legea 80 1995 pdf. NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2014 privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă Ordinul 30 2016 pdf. Ordinul 31 2016.
 6. October 30, 2016 Doru Dieta ar trebui sa fie bogata in carbohidrati inainte de inceperea exercitiilor fizice. Regimul alimentar al atletului ( si a celui incepator) ar trebui sa indeplineasca urmatoarele cinci criterii: saraca in grasimi, bogata incarbohidrati, proaspata, diversificata, netratata
 7. Ce inseamna in Romania integrarea copilului cu cerinte educative speciale (CES) August 30, 2016 | Nedelcu Elena. Cerinţele speciale în educaţie şi asigurarea de şanse egale la educaţie şi formare pentru toţi copiii au devenit un domeniu prioritar pentru specialiştii din domeniul educaţiei. În decursul ultimilor ani, au apărut.

3. Legea prieteniei. Cand cineva îți cere să îi faci o favoare, și tu percepi că persoana respectivă are cele mai bune intenții în minte, și/ sau ție ți-ar placea ca el să aibă intențiile tale cele mai bune în minte, ești puternic motivat să împlinești cererea. Trebuie să fii văzut ca un prieten. 4. Legea expectanţei Posted on April 30, 2016 by Avocat Silviu-Marius Bădicu Parlamentul României - Lege nr. 98/2016 din 19 mai 2016 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice În vigoare de la 26 mai 2016 Parlamentul.. Protest against Barnevernet in Melbourne, Australia, January 30, 2016. 29 ian. 2016 4 comentarii. by rodi in EVENIMENTE Etichete:Australia, Comunicat official pentru autoritatile Norvegiene, in cazul familiei Bodnariu., January 30 2016, Protest against Barnevernet in Melbourn Welcome to The Law of One Society - For the Study and Understanding of The Law of On

Dosar 1576/30/2016* din 19

44710438 29315365-structuri-static-determinate-curs. 1. MIRCEA - EUGEN TEODORESCU STATICA CONSTRUCTIILOR STRUCTURI STATIC DETERMINATE Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - 2000 -. 2. În şedinţa de catedră din 03.04.2000 s-a discutat lucrarea Statica Construcţiilor Posted on iunie 30, 2016 by admin. Nominalizat al premiilor Exclusiv, cunoscut filantrop şi mecena al artei şi sportului din Valea Jiului, Stelian Zanet riscă să ajungă după gratii pentru o evaziune fiscală de peste 700 de mii de lei. Individul a mai avut probleme cu legea, în 2013 fiind prins de cei de la Apa Serv că fura apă la. HCL 30/2016. privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri in Consiliul local Sageata, ale candidatilor alesi al 05 iunie 2016. HCL nr. 30 din 25.06.2016 Secretarul General al CES Romania ignora legea. September 19, 2016. 2:10 pm. 15 organizatii neguvernamentale din societatea civila, selectate de Guvernul Romaniei, in baza unor proceduri transparente asumate de institutiile publice insarcinate sa gestioneze in anul 2015, procesul de completare a plenului Consiliului Economic si Social in urma. pentru luna decembrie 2013 drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991. 3. Conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 (#M10), în anul 2015 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991. #B Parlamentul României adoptă prezenta lege. #M7.

Dosar 4235/30/2016 din 07

Related United States Code Provisions Appendix N: Title 18 — Crimes and Criminal Procedure, U.S. Code Appendix O: Title 28 — Judiciary and Judicial Procedure, U.S. Cod A great city to live and work. A major port and a center for the chemical industry. Near Houston, but has a small town feel March 30, 2016 Vol. 146, Issue. 18 Lewiston, Maine FORUM ARTS & LEISURE SPORTS See Page 2 See Page 5 See Page 8 The Bates Student THE VOICE OF BATES COLLEGE SINCE 1873 Schwalbe '17 makes a case for a mental health day Check out photos and cover - age of the Africana Fashion Sho (Florence, Lane County, Or.) 1960-current, March 30, 2016, WEDNESDAY EDITION, Page 3, Image 23 Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML

ICCJ. Decizia nr. 30/2016. Civil Decizii civile ICCJ 201

67 Guilford Caswell Powers School Powers, Richard 8/30/2016 68 Guilford Johnston Righteous Path Christian Acad Meiser, Lenore 8/3/2016 69 Guilford Rockingham Stepping Stone Academy Poole, Brian 8/24/2016 70 Guilford Polk Strader Academy Strader, Belle 8/3/2016 71 Guilford Union Z.A.C.H.'s School McCutcheon, Nikki 8/30/201 Portofoliu. EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL are în portofoliu peste 600 de societăți în procedura de observație, reorganizare, lichidare judiciară sau voluntară, din care, la iulie 2021, mai mult de 500 de proceduri sunt închise See who's competing this week, find out who our returning champion is and catch other must-see moments happening on Jeopardy

hcl 30/2016 30/09/2016 - 15:21 | 20/04/2019 Hotărâri , Hotărâri 2016 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare - Judetul Buzau 2016-202 Wednesday, November 30, 2016 FIND YOUR FULL LOCAL FORECAST AT WLFI.COM 35° 50° ne 6-14 MPH MOSTLY CLOUDY CONTACT US GRAphIC SNApShOT WEAThER FROM WhERE YOU LIVE BY ATREYA VERMA Staff Reporter According to a source close to Rod Woodson, the star cornerback would be extremely interested in the head coaching position at Purdue. Woodson was an. În drept, a invocat prevederile art. 41 alin. (1), (2) şi art. 42 din Legea nr. 62/2011, H.G. nr. 1260/2011. Prin sentinţa civilă nr. 27/18.07.2016 pronunţată în dosarul nr. x/30/2016, Tribunalul Timiş a respins cererea petentei. Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că statutul filialei ce solicită acordare Romani 7:14. Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sînt pămîntesc, vîndut rob păcatului. Cu multi ani In urma eram Intr-o Adunare americana la care participam. Cel ce vorbea avea cu totul alt subiect decat trateaza acest verset din Romani.Nu I-mi aduc amine din ce loc Fratele acela vorbea. Am cautat in aceast

BihorStiriCine sunt și cât câștigă city managerii din județul Cluj