Home

Legea apelor art 48

LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 8 octombrie 1996. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Capitolul I Dispoziții generale. +. Articolul 1 (1) Apele reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, element indispensabil pentru. Art. 48 - (1) Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele sunt: a) lucrări, construcții și instalații care asigură gospodărirea complexă a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivații hidrotehnice; (la 19-02-2010, Lit. a) a alin. (1) al art. 48 a fost.

LEGE 107 25/09/1996 - Portal Legislati

Articolul 48 Legea 107 / 199

LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 2003. LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 2003. Textul actului publicat în M.Of. nr. 197/27 mar. 2003. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului Această Directivă este transpusă prin LEGEA nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau private asupra mediului. sub incidența art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare (posibil impact asupra corpurilor de apă). Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului (publicat în Monitorul Oficial nr. 1043 din 10.12.2018) sub incidența art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare (posibil impact asupra corpurilor de apă). - proiectul propus intră sub incidenţa art. 48, alin. (1), lit. f) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureș, cod 54025

LEGE nr.107 din 25 septembrie 1996 Legea apelo

 1. Proiectul propus inträ sub incidenta art.48, alin (l), lit.b art.54, pct.a) din Legea apelor nr. 1 07/1996, cu modificärile completärile ulterioare. Din punctul de vedere emis de A.N. Apele Române SGA Galati, înregistrat la APM Galati cu nr. 12751/25.05.2021, rezultä cä proiectul nu are impact asupra corpurilor de apä deoarece
 2. * Se va preciza distanţa faţă de graniţe pentru proiectele menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, precum și pozitia/distanța față de arii naturale protejat
 3. 1. HOTARARE nr. 87 din 19 ianuarie 2006 privind aprobarea modelului Contractului de management pentru institutiile publice de cultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 3 februarie 200
 4. - proiectul propus intră sub incidenţa art. 48 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; - proiectul are un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă şi este obţinut Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 78/17.05.2021, emis de ABA Mureş
 5. 48 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, modificată, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, domenii: Arest preventiv; Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.
 6. Proiectul propus inträ sub incidenta art. 48, alin (l), lit b din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificärile completärile ulterioare. Din punctul de vedere al ABA Prut Bârlad - SGA Galati, nr. 10202/02.1 1.2020 înregistrat la A.P.M. Galati cu nr. 24590/02.11.2020, rezultä cä proiectul Extinderea sursei de apä prin realizarea a dou
 7. istrația Națională Apele Române și unitățile aflate în subordine

LEGE 122 10/07/2020 - Portal Legislati

Articolul 48. Declararea stării de secetă Articolul 49. Gestionarea riscului de inundaţii [Art.1 modificat prin Legea nr.249 din 15.11.2018, în vigoare 04.02.2019] Articolul 2. apelor de suprafaţă şi celor subterane disponibile pentru utilizarea multianuală garantată) şi. privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea apelor nr.107/1996. modifică art. 88 alin. (1) L. nr.192/2001. privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura ( abrogata prin O.U.G. nr.23/2008) abrogă sintagma aflate în afara cursurilor de apă din art. 3 alin. (5), sintagma sau amenajate din art. 5 alin - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, sector km 48+900-km 93+500, Rovinari-Bumbești-Jiu, Legea apelor nr. 107/1996 (modificări) și alte acte normative.

Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare Ministrul apelor şi protecţiei mediului, având în vedere prevederile art. 6 şi 7 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 466/2001 , ale art. 48, 62, 64, 68 şi 110 din legea apelor nr. 107/1996 şi ale art. 8 şi 13 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în.

Legea 243/2018 ( privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; deține Decizia nr. 8 din 06.05.2021 eliberată de A.N. Apele Române - A.B.A Someș - Tisa, conform căreia nu este necesară elaborarea SEICA; deține Aviz de Gospodărire a Apelor nr În conformitate cu dispoziţiile art. 87 pct. 47 din Legea nr. 107/1996, legea apelor, constituie contravenţie în domeniul apelor, neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum şi a solicitărilor legale ale autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi ale Administraţiei Naţionale. Să solicite Avizul de gospodărire a apelor pentru proiectele incluse în art. 48 și 54 din Legea apelor; Schematic, etapa de evaluare inițială se prezintă astfel: Author: Fanel Created Date: 12/20/2019 03:59:00 Title: Raport EIM - Last modified by: Sorina Bara Company Proiectul nu are legătură cu apele și nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. IV. Condiţiile de realizare a proiectului: aveți obligația de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediulu

Legea apelor - 107/199

Legea nr. 49/2011, - proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996 , cu modificările şi completările ulterioare regenerării naturale a apelor; (la 29-08-2004, Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004. ) g) apărarea împotriva inundațiilor și oricăror alte fenomene hidrometeorologice periculoase - proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. - punctul de vedere al SGA Calarasi exprimat prin adresa nr.2472/19.05.2021, inregistrata la AP

Articolul 50 Legea 107 / 199

 1. completäri prin Legea nr.49/2()11, cu modificärile completärile ulterioare, -proiectul nu inträ sub incidenta art.48 art.54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificärile completärile ulterioare 1). Caracteristicile proiectului: a) Dimensiunea concep(ia întregului proiect: Proiectul preved
 2. - se specifică încadrarea proiectului în prevederile art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 1.2. Amplasamentul proiectului*1), inclusiv vecinătăţile şi adresa obiectivului (număr cadastral şi număr carte funciară, după caz
 3. Hotărârea 83/1997 ( HOTARARE Nr. 83 din 15 martie 1997 privind actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute in Legea apelor nr. 107/1996
 4. Art. 4. - (1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută în anexa nr. 5, este parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare. (2) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, evaluarea adecvată asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 5. istragia Bazinalä de Apä Cri§uri, reglementarea din punct de vedere al gospodäririi apelor nu este necesarä. 4
 6. aprobatä cu modificäri completäri prin Legea nr. 49/2011, cu modificärile completärile ulterioare, deoarece amplasamentul nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes comunitar proiectul propus nu inträ sub incidenta art. 48 art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificärile completärile ulterioare
 7. istraţia publică, republicată, având în vedere dispozițiile art. 1 pct.1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 04.08.2021, ora 10.00, în sistem video-conferință, dezbatere publică având ca obiect.

- se specifică încadrarea proiectului în anexele la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.; - se specifică încadrarea proiectului în prevederile art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare (la 01-02-2014, Pct. 66) al art. 87 a fost introdus de pct. 1 al art. 60 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) Articolul 87 - Legea apelor nr. 107/1996 actualizat - se specifică încadrarea proiectului în prevederile art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 1.2. Amplasamentul proiectului*1), inclusiv vecinătăţile şi adresa obiectivului (număr cadastral şi număr carte funciară, după caz) 1.3

Pe aceeasi data, Legea apelor nr. 8/1974, art. 8, 24, 25 si 34 din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul, art. 44 din Legea drumurilor nr. 13/1974, Legea nr. 5/1989 privind gospodarirea rationala si protectia apelor, Decretul Consiliului de Stat nr. 155/1975 privind organizarea apararii împotriva efectelor fenomenelor. aprobatä cu modificãri completäri prin Legea nr. 49/2011, cu modificärile completärile ulterioare — amplasat în situ/ Natura 2000 ROSCI 0051 Cusma. Proiectul propus inträ sub incidenta prevederilor art. 48 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificärile si completãrile ulterioare Articolul I Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1

Noi sanctiuni introduse prin legea apelor în Legislatie, 15 Decembrie 2005. Guvernul Romaniei • autorizarea lucrãrilor prevãzute la art. 48 fãrã a fi îndeplinite condiþiile pentru prevenirea poluãrii apelor, conform prevederilor legale în vigoare, sau retragerea nejustificatã a autorizaþiei de gospodãrire a apelor;. Legea 196/2018 - Art.48. - (1) Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari sunt prezenţi personal sau prin reprezentanţi care au o împuternicire scrisă şi semnată de către proprietarii în numele cărora votează

(PDF) Legea apelor Mihai Toderici - Academia

Art. 46 - (1) Programele și deciziile administrative care au legătură cu apele trebuie să fie în concordanță cu prevederile schemelor directoare aprobate. (2) La elaborarea documentațiilor tehnice pentru lucrările prevăzute la art. 48 se va ține seama de prevederile schemelor directoare, respectiv schemelor locale. (la 29-08-2004, Art. 46 a fost modificat de pct. 52 al art modificäri completäri prin Legea nr. 49/2011 cu modificärile completärile ulterioare; proiectul propus nu inträ sub incidenta prevederilor art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr. 107/ 1996, cu modificärile si completärile ulterioare. APM Prahova decide: Necesitatea declansärii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pcntr in conformitate cu prevederile art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996, in baza Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata, si a art. 9 lit Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei. Republicarea 2 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 08.04.2014. CAPITOLUL I Marea teritoriala si apele maritime interioare ale Romaniei. Art

Continutul cadru al notificarii conform Legii nr

NOTIFICARE (Conform Anexei nr

 1. Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61 şi art. 173^4 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin
 2. istrativ emis in conditiile art. 48 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 427/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in copie, pentru perioada analizata
 3. prevederite art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificärile completärile ulterioare, titularul are obligatia solicitärii avizului de gospodärire a apelor la autoritatea competentä în clomeniul gospodäririi apelor, în conformitate cu prevederile legisla!iei specifice din domeniul gospodäririi apelor. DIRECTOR EXECUTIV
 4. Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011*) Potrivit art. IV pct. 2-4 din Hotărârea Guvernului nr. 210/2007, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor tehnice Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, se completează
 5. Art. I Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 1, alineatul (1) şi litera a) a alineatului (2) se modifică şi vor ave
 6. iere şi altor necesităţi industriale ale autorităţilor.
 7. istraţia Bazinală de Apă Siret este abilitată să atribuie doar dreptul de a exploata lucrări.

lege5.r

-Proiectul are legäturä cu apele, proiectul propus inträ sub incidenta prevederilor art. 48 pct.b) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificärile si completärilor ulterioare, c.3. Caracteristicile impactului potential -importanta 'i extinderea spatialå a impactului: impactul proiectului este strict local, de importantä redus Legea Apelor nr. 107 din 1996, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 466/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranța barajelor; Legea sigurantei digurilor nr. 259/2010 republicată prevederilor art. 36, 42 şi 48 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 , precum şi a prevederilor articolului 15 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996 . Prevederile prezentei reglementări nu se referă la contaminările cu microorganisme şi/sau substanţe radioactive care sunt supuse altor prevederi legale. Art. - Legea Apelor nr. 272-XVI din 23.12.2011 Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991 - Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de ap

Ministrul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, în temeiul prevederilor art. 9, art. 10 alin. 4, art. 14 şi art. 64 lit. d) din legea protecţiei mediului nr. 137/1995 , ordinului nr. 125/1996 secţiunea 5 pct. 5.4., 5.5. şi 5.6. şi secţiunea 8 pct. 8.1. şi 8.2. al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, care a. LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 (*actualizata*) legea apelor EMITENT: PARLAMENTU

Restul lucrarilor definite la art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, vor putea fi supuse procedurii de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa doar in urma deciziei autoritatii competente de gospodarire a apelor Este incontestabil, aşadar, că dreptul de proprietate asupra acestui lac natural aparţine, potrivit art. 135 alin. 4 din Constituţia României, art.3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi art.3 din Legea apelor nr.107/1996, Statului Român, imobilul fiind menţionat de altfel ca.

Art. II. - La articolul 9 1 alineatul (3) din Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 200), cu modificările ulterioare, textul un director general adjunct, selectat în bază de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare se. LEGE apei 107 din 1996 actualizat Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit fectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art 48 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

LEXD

Art. 8. (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), cu amendă de la 100 lei la 500 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b), cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei Ministrul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului, având în vedere prevederile art. 38 din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcţiilor şi unele mãsuri pentru realizarea locuinţelor, republicatã, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrãrilor. Legea 143/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Legea 143/2018 din 2018.06.27 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 27 iunie 2018 Intră în vigoare: 30 iunie 201 Ministrul apelor si protectiei mediului, avand in vedere prevederile art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr

Legea nr. 49/2011, cu modificãri/e completãrile ulterioare, precum 9i pentru cele care intrã sub incidenta art. 48 9i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificãri/e si completãrile ulterioare, procedura de evaluare a impactu/ui asupra mediu/ui nu poate fi initiatã si efectuat Art. 13 - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului Normele metodologice privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie.

Legea 122/2020 Legislatie gratuit

Art. 43 - (1) În vederea stabilirii orientărilor fundamentale privind gospodărirea durabilă, unitară, echilibrată și complexă a resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice, precum și pentru protecția zonelor protejate se elaborează scheme directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice. Schema directoare este instrumentul principal de planificare, dezvoltare și. Prima, si probabil cea mai importanta norma legala care trebuiia sa fie respectata atunci cind a fost inceputa lucrarea, a fost Legea apelor, 107/1996. Mai precis, la art. 50 din respectiva lege se precizeaza ca lucrarile prevazute la art. 48 (n. red. traversari de cursuri de apa cu lucrarile aferente: poduri, conducte, linii electrice etc. sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru cele care intră sub incidenţa art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, procedura d

LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 200

Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 1 noiembrie 2013 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I - Dispozitii generale si domeniul de aplicare Sectiunea 1 - Scop si definitii Art. 1 Prezenta lege are ca scop prevenirea si controlul integrat al poluarii. CAP. 1 DISPOZITII GENERALE ART. 1 Proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor publice si de exploatare se realizeaza intr-o conceptie unitara, pe baza principiilor generale prevazute in Legea drumurilor, potrivit normelor stabilite prin prezenta lege. La proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor se va tine seama de functiunea. 57. În situația din speța de față intimata a acționat în baza prerogativelor conferite de dispozițiile capitolului V Mecanismul economic în domeniul apelor, art. 82 alin. (2) și (3) din Legea apelor nr. 107/1996, iar nu în baza dispozițiilor cuprinse în capitolul VI Sancțiuni din același act normativ, care se referă. art nr.757 5 Legea cu privire la regimul Nr.1236 16.10.1997 Descarc evaluare a conformităţii art Nr : 136 46 Legea apelor Nr.272 26.04.2012 Nr. 81 Descarc 48 Legea cu privire la Nr. 113 din 13.07.2012 stabilirea principiilor și a Nr. 143-148, Descarc.

De asemenea, potrivit art. 16, lit. d 1, din Legea apelor nr. 107/1996, Pentru protejarea resurselor de apă se interzice evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri‟. În vederea identificării posibilelor deversări necontrolate de ape uzate menajere, SC Apă Canal 2000 SA va continua campania de. acestora si se emite in baza prevederilor art. 36, 42 si 48 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, precum si a prevederilor articolului 15 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996. Prevederile prezentei reglementari nu se refera la contaminarile cu microorganisme si/sau substante radioactive care sunt supuse altor prevederi legale. Art. Ministerul Mediului, Pädurilor Apelor Agentia Nationalä pentru Protectia Mediului AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT modificäri completäri prin Legea nr. 49/2011, cu modificärile completärile ulterioare, precum pentru cele care inträ sub incidenta art. 48 54 din Legea apelor nr. 107/1996

Acordul de mediu - ANP

1) Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, completată prin OUG nr. 130/2007, art. 481 - 484. 2) Legea apelor nr. 107/1996: Art. 92. - 95 3) O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 9 Art. 16 in care sunt precizate masurile de protectie a resurselor de apa (alin. 1-2 enumera interdictiile legate de utilizarea si evacuarea apelor uzate), a fost modificat prin introducerea unor exceptii pentru interdictia evacuarii de ape uzate epurate si/sau neepurate pe terenuri sau in apele subterane (exceptia se refera la utilizarea apelor. 3 din Legea apelor 107/1996, art. 3 alin. 2 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, anexa 2 din O.U.G. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române, art. 38 alin. 2, alin. 3, art. 30 alin. 2 şi art. 77 din Legea 24/2000 şi art Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător - Anexa nr.1; Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică - art.7, 48, 49, 50; ș.a.

NOTIFICARE - anpm.r

Art. 31. - 1. Articolul 481 din Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică. Legislația Republicii Moldova în domeniul gospodăriei apelor, inclusiv a apelor uzate, trece printr-o perioada de tranziție având ca scop armonizarea cu Directivele Uniunii Europene, în temeiul prevederilor art. 91, cap.16 - Mediul înconjurător, din Acordul de asociere într

Monitorul Oficial 108 din 03 Februarie 200

 1. Sentinţă penală 67/2017 din 10
 2. LEGE 243 30/10/2018 - Portal Legislati
 3. LEGEA APELOR nr. 272 din 23.1
 4. Legea apelor nr. 107/1996 (modificări) și alte acte ..

Monitorul Oficial 427 din 19 Iunie 200

 1. Legea 243/2018 Legislatie gratuit
 2. Decizie 427/A din 04
 3. LEGE nr.122 din 10 iulie 2020 pentru modificarea şi ..
 4. Continutul-cadru al notificarii - Acasa - ANP
 5. Conţinutul - cadru al NOTIFICĂRI